Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 trường THCS Tân Long năm 2014 – 2015

0

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 8

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm học 2014 – 2015 trường THCS Tân Long là đề thi lớp 8 môn Sử được Tìm Đáp Án sưu tầm và đăng tải. Đây là đề thi môn Lịch sử 8 trong học kì 1, có đáp án đi kèm. Các bạn học sinh có thể tham khảo, luyện đề nhằm ôn tập và củng cố kiến thức. Chúc các bạn học tốt.

Đề kiểm tra học kì I môn Ngữ văn lớp 8 trường THCS Phước Mỹ Trung năm 2014 – 2015

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8 trường THCS Nguyễn Văn Tiệp năm 2014 – 2015

I. Trắcnghiệm: (3đ)

1. Cuộc đấu tranh của nhân dân Hà Lan chống lại sự đô hộ của phong kiến Tây Ban Nha được xem là:

A. Cuộc khởi nghĩa nông dân.

B. Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới.

C. Cuộc đấu tranh giành độc lập.

D. Cuộc cách mạng vô sản.

2. Quý tộc mới ở nước Anh trước cách mạng tư sản là:

A. Một bộ phận nông dân giàu có.

B. Một bộ phận quý tộc phong kiến trong cung đình.

C. Một bộ phận quý tộc kinh doanh theo phương thức TBCN

D. Một bộ phận giai cấp tư sản.

3. Cách mạng tư sản Anh đã:

A. Lật đổ chế độ phong kiến

B. Đưa giai cấp tư sản liên minh với quý tộc mới lên cầm quyền.

C. Mở đường cho CNTB phát triển.

D. Cả 3 đều đúng.

4. Đến thế kỉ XVIII, thực dân Anh đã thành lập ở Bắc Mĩ:

A. 11 thuộc địa B. 12 thuộc địa C. 13 thuộc địa D. 14 thuộc địa.

5. Thực dân Anh thi hành chính sách cai trị thuộc địa nhằm:

A. Phát triển kinh tế các thuộc địa.

B. Tạo điều kiện phát triển thương mại Bắc mĩ.

C. Ngăn cản sự phát triển công thương nghiệp của các thuộc địa.

D. Khuyến khích sự phất triển kinh tế TBCN.

6. Trước cách mạng Pháp là một nước:

A. Quân chủ lập hiến. C. Cộng hòa đại nghị.

B. Quân chủ chuyên chế. D. Dân chủ nhân dân.

7. Ở Anh, máy móc được phát minh và sử dụng đầu tiên trong ngành:

A. Nông nghiệp C. Công nghiệp dệt.

B. Hầm mỏ D. Giao thông vận tải.

8. Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân là:

A. Bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm.

B. Mittinh, biểu tình.

C. Đập phá máy móc, đốt công xưởng.

D. Khởi nghĩa vũ trang.

9. Chính sách ưu tiên hàng đầu của giới cầm quyền Anh thế kỉ X X là:

A. Phát triển công nghiệp trong nước.

B. Chăm lo đời sống nhân dân lao động.

C. Đàn áp phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân.

D. Đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.

10. Ngày chủ nhật đẫm máu ở Nga là ngày:

A. 9/1/1905 B.1 /9/1905 C. 1/5/1905 D. 1/12/1907

11. Chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra từ:

A. 1914- 1919 B. 1913- 1918 C. 1914- 1918 D. 1913- 1917

12. Chính quyền được thành lập sau cách mạng tháng Hai là:

A. Chính quyến tư sản.

B. Chính quyền phong kiến.

C. Chính phủ tư sản và chính quyền Xô viết

D. Nền chuyên chính công nông.

II. Tự luận: (7đ)

Câu 1: Vì sao ở nửa đầu thế kỉ XI X công nhân nổi dậy đâu tranh? Em có nhận xét gì về hình thức đấu tranh của họ? (2đ)

Câu 2: Vì sao ở Nga có 2 cuộc cách mạng? (2đ)

Câu 3: Nội dung chủ yếu của Chính sách mới của Rudoven? Nhận xét của em về chính sách đó? (3đ)

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Sử lớp 8

I. Trắc nghiệm: (3đ)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B C D C C B C C D A

II. Tự luận: (7đ)

1. *Nguyên nhân công nhân nổi dậy đấu tranh(1đ)

*Nhận xét (2đ)

2. *Nêu tên 2 cuộc cách mạng (1đ)

*Giải thích (1đ)

3. *Nội dung chính sách mới (2đ)

*Nhận xét (1đ)

Leave a comment