Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2020 – 2021 số 2

0

Đề thi giữa học kì 1 tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 lớp 5 năm 2020 – 2021, đề kiểm tra giữa kì 1 môn tiếng Anh lớp 5 có đáp án dưới đây do Tìm Đáp Án sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh giữa kì 1 lớp 5 có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh 5 mới Unit 1 – 5 giúp các em ôn tập Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Bản quyền thuộc về TimDapAnnghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại.

I. Chọn từ khác loại.

1. A. fine B. large C. not D. early
2. A. grass B. vegetable C. tree D. school
3. A. capital B. city  C. countryside D. apartment
4. A. by B. at C. taxi D. from
5. A. went B. leave  C. finish D. start

II. Khoanh tròn từ đúng hoàn thành câu. 

1. ……… did Lan go on holiday? – Nha Trang.

A. What

B. Where

C. Which

2. He went to Da Nang – the ……… city

A. coastal

B. beach

C. town

3. Where ……… he last summer, Linda? – In his grandparents’s.

A. are

B. was

C. were

4. _______ did you do when you were in Da Nang?

A. What

B. When

C. Where

5. Did you_______ any photos here?

A. took 

B. take

C. takes

6. What did Nam eat yesterday? He _______ fish, rice and soup.

A. eat

B. eats

C. ate

7. My birthday is ………. Monday, December 21st.

A. at

B. on

C. in

8. ………. you have a test today?

A. Will

B. Do

C. Are

9. Will you be free next Sunday? – ………..

A. No, I won’t

B. No, I don’t

C. No. I amn’t.

10. We will meet our old friends _____ Sunday.

A. last

B. next

C. now

III. Give the correct form of the verbs in brackets

1. I ________________ a student in Le Quy Don primary school. (be)

2. Last weekend, we ______________ to Nha Trang. (go)

3. Nga, Lien and Minh ____________ lunch together at the school. (now have)

4. Dung ____________ noodles for breakfast yesterday. (have)

5. I _____________ in Hanoi city, I lives in Thai Binh province. (not live)

IV. Read the passage and write True or False. 

Her name is Lan. She lives in an apartment in the city. Near her house, there is a supermarket, a book store, a post office and a pharmacy store. She is a student. She studies at Cau Giay primary school. Her house is far from her school so she often goes to school by bike. She goes to school in the morning. There is a park in front of the school. There are a lot of trees and flowers in the park. Behind the school, there is a low mountain.

1. Lan lives in the country.

2. She is a pupil.

3. Her house is near her school.

4. She goes to school in the afternoon.

5. There is a mountain behind her school.

ĐÁP ÁN

I. Chọn từ khác loại.

1 – C; 2 – D; 3 – D; 4 – C; 5 – A;

II. Khoanh tròn từ đúng hoàn thành câu.

1 – B; 2 – A; 3 – B; 4 – A; 5 – B;

6 – C; 7 – B; 8 – B; 9 – A; 10 – B;

III. Give the correct form of the verbs in brackets

1 – am; 2 – went; 3 – are now having; 4 – had; 5 – don’t live;

IV. Read the passage and write True or False.

1 – False; 2 – True; 3 – False; 4 – False; 5 – True;

Trên đây là Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh 5 cả năm khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,… được cập nhật liên tục trên Tìm Đáp Án.

Leave a comment