Đề thi giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2020

0

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 5 năm học 2020 – 2021 có đáp án được giới thiệu dưới đây là mẫu đề thi tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học. Đề thi giữa kì 1 lớp 5 này sẽ giúp các em củng cố những kiến thức đã học và tiếp thu những kiến thức mới từ các nguồn tài liệu tiếng Anh khác hiệu quả.

Xem thêm: Bộ đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2020 – 2021 NEW

I. Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án

I. Choose the odd one out. 

1. A. begin B. play C. romantic D. enjoy
2. A. village B. go C. occur D. expect
3. A. yesterday B. tomorrow C. today D. recommend
4. A. bath B. towel C. November D. shower
5. A. morning B. reply C. twilight D.party

II. Choose the correct answer.

1. Where did you go on holiday?

A.I went to Hue Imperial City.

B.I go to Hue Imperial City.

2. How did you get to Ho Chi Minh City?

A.I get here by plane.

B.I got there by plane.

3. What did you do at the party?

A.I enjoy the music and chatted with my friends.

B.I enjoyed the music and chatted with my friends.

4. Where will you be this weekend?

A.I think I’ll be home.

B.I think I’m home.

5. What will you do next Sunday morning?

A.I don’t know. I may go shopping with my mom.

B.I don’t know. I may went shopping with my mom.

III. Complete the sentence with a suitable word.

1. What__________you do on the beach next weekend?

2. Will she visit the mountains__________the islands? – The islands.

3. I think I will not__________sandcastle. I may sunbathe.

4. She may__________the caves when she visits the island.

5. Where will you and your family go on your__________holiday?

IV. Write sentences basing on available words.

1. Where/ you/ go/ last summer holiday?

……………………………………………………………………………………….

2. Where/Lien/yesterday?

……………………………………………………………………………………….

3. How/ you/ get/ Phu Quoc Island/ your last holiday?.

………………………………………………………………………………………

4. How/ she/ get/ her hometown/ last year?

……………………………………………………………………………………….

5. I go/ plane/ my last summer holiday.

……………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 – B; 2 – A; 3 – D; 4 – C; 5 – B;

II. Choose the correct answer.

1 – A; 2 – B; 3 – B; 4 – A; 5 – A;

III. Complete the sentence with a suitable word.

1 – will; 2 – or; 3 – build; 4 – explore; 5 – next;

IV. Write sentences basing on available words.

1 – Where did you go last summer holiday

2 – Where was Lien yesterday?

3 – How did you get to Phu Quoc island on your last holiday?

4 – How did she get to her hometown last year?

5 – I went by plane on my last summer holiday.

II. Đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Họ và tên:……………………………………………………………….

Lớp:………………..

Mark

 

Teacher’s comments

 

I. LISTENING

Listen and circle a or b.

1. Tom lives in a ________________.

a. pretty and quiet village.

b. pretty and busy town.

2. Tony’s city is ________________.

a. crowded and busy

b. large and busy

3. Peter’s town is ________________.

a. big and crowded

b. small and busy

4. Linda lives in a ________________.

a. big and busy city

b. small and busy city

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 5 năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 5 năm học 2016 - 2017 có đáp án

Listen and number

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 5 năm học 2019 - 2020

II. READING

Read and complete

Like do TV play usually

Hi. My name is Nam. Every morning, I get up early. I (1) ____________ morning exercise, have breakfast and then go to school. After school, I (2) ____________ do homework with my classmates. Then I often go to the sport centre and (3) ____________ football. In the evening, I sometimes watch (4) ____________. I (5) ____________ watching films after dinner.

Đáp án

1. do; 2. usually; 3. play; 4. TV; 5. like

Dịch:

Xin chào, tôi tên là Nam. Tôi dậy sớm vào buổi sáng. Tôi tập thể dục, ăn sáng và sau đó đi học. Sau khi tan học, tôi thường làm bài tập về nhà với bạn cùng lớp. Sau đó tôi thường đi đến trung tâm thể thao và chơi bóng đá. Vào buổi tối, thỉnh thoảng tôi xem ti vi. Tôi thích xem phim sau giờ ăn tối.

Read and answer

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates to the party. They gave me presents like comic books, robots and a teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit and ice cream. We drank fruit juice. We sang English and Vietnamese songs. We danced, too. Phong played the guitar and Linda played the piano. The party ended at 7 p. m. We enjoyed it very much.

1. When was Nam’s birthday party?

____________________________________

2. Who went to Nam’s birthday party?

____________________________________

3. What did Phong do at the party?

____________________________________

4. What did Linda do at the Party?

____________________________________

Đáp án

1. It was (on) last Sunday.

2. Nam’s classmates went to his birthday party.

3. He played the guitar.

4. She played the piano.

Dịch đoạn văn:

Tôi tên là Nam. Chủ nhật tuần trước là ngày sinh nhật của tôi. Tôi đã mời một vài bạn học của tôi đến tham dự buổi tiệc sinh nhật. Họ đã tặng tôi những món quà như truyện tranh, robot, và một con gấu bông. Chúng tôi đã ăn bánh, kẹo, hoa quả và kem. Chúng tôi đã uống nước ép hoa quả. Chúng tôi đã hát nhiều bài hát tiếng Anh và tiếng Việt. Và chúng tôi cũng đã nhảy nữa. Phong đã chơi ghi ta và Linda chơi đàn piano. Bữa tiệc kết thúc vào lúc 7 giờ tối. Chúng tôi đã rất thích bữa tiệc đó rất nhiều.

III. WRITING

Put the words in order to make sentences

1. Go/ will/ where/ weekend/ this/ you/ ___________________________________?

2. water/ in/ the garden/ I/ will/ the/ flowers ___________________________________.

3. what/ did/ teachers’ day/ do/ you/ on ___________________________________?

4. Is/ busy/ street/ the ___________________________________.

5. What/ hometown/ like/ is/ your ___________________________________?

Đáp án

1. Where will you go this weekend?

2. I will water the flower in the garden.

3. What did you do on Teacher’s day?

4. The street is busy.

5. What is your hometown like?

Hiện tại Tìm Đáp Án chưa cập nhật được file nghe mp3 của Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn tiếng Anh 5 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,… được cập nhật liên tục trên Tìm Đáp Án.

Leave a comment