Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 Tiểu học Hải An, Tĩnh Gia năm 2015 – 2016

0

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 Tiểu học Hải An, Tĩnh Gia năm 2015 – 2016 với thời gian làm bài 40 phút là đề thi môn Tiếng Anh giữa học kì 1, giúp các thầy cô và các em có thêm tài liệu ôn thi để đạt được kết quả tốt nhất trong kì thi giữa học kì 1 sắp tới.

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 Phòng GD&ĐT Bình Giang có đáp án

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 Phòng GD&ĐT Bình Giang (Thí điểm) có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 có đáp án

TINH GIA TRAINING AND EDUCATION APARTMENT

HAI AN PRIMARY SCHOOL

Full name: ………………………………………..

Class: 5__

MID – FIRST TERM TEST

SCHOOL YEAR 2015-2016

Subject : English – Grade 5

Time followed: 40 minutes

Date: / 10 / 2015

I.Look and complete these words.(Quan sát tranh và điền các chữ cái còn thiếu trong mỗi từ)(1 mark)

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5

II . Odd one out (Khoanh tròn từ không cùng nhóm) (2 marks)

1. A. went B. took C. explored D. saw

2. A. Vietnamese B. England C. Japan D. America

3. A father B. mechanic C. astronaut D. architect

4. A. June B. Sunday C. July D. September

5. A. happy B. party C. my D. family

III. Choose the correct answer(Chọn câu trả lời đúng) (4 marks)

1. What’s your house………? – It’s a big house. It’s got a small garden.

A. look B. like C. likes D. liked

2. . ……….you go to Mai’s birthday party? – Yes, I did.

A. Do B. Does C. Did D. Doing

3. Zack is from Malaysia and his nationality is……………….

A. Malaysian B. Australian C. Combodian D. Japanese

4. Where………..Japanis she from? -She’s fromTokyo.

A. at B. on C. in D.to

5. Tony lives ………..52 Ba Trieu Streetwith his family.

A. in B. at C. on D.to

6. Mai lives…….. the third floor of Ha Noi Tower.

A. at B. on C. in D.to

7. Tony’s birthday is ……..October.

A. in B. at C. on D.to

8. What do you often do ……..the morning?

A. at B. on C. to D.in

9. I’ll ……..a singer in the future.

A. be B. is C. am D. being

10. What ……. you be in the future? – I’ll be an astronaut.

A. is B. am C. being D. will

IV. Match the sentences in column A with the sentences in column B

(Nối các câu ở cột A với cột B sao cho phù hợp) (2 marks)

A

B

Answers

1. What present did you give Lan?

a. I’m Indonesian

1 –

2. What did you do last night?

b. A comic book

2 –

3. What’s your house like?

c. I surfed the Internet

3 –

4. What’s your nationality?

d. I’ll be a dentist.

4 –

5. What will you be in the future?

e .It’s a small, beautiful house

5 –

V. Write the answers (Viết câu trả lời) (1 mark)

1. What will you be in the future?

………………………………………………………….

2. What did you do last night?

………………………………………………………….

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh

I.Look and complete these words.(Quan sát tranh và điền các chữ cái còn thiếu trong mỗi từ) (1 mark)

1. hill 2. cottage 3. Malaysia 4. block

II . Odd one out (Khoanh tròn từ không cùng nhóm) (2 marks)

1 – C 2 – A 3 – A 4 – B 5 – D

III. Choose the correct answer(Chọn câu trả lời đúng) (4 marks)

1 – B 2 – C 3 – A 4 – C 5 – B

6 – C 7 – A 8 – D 9 – A 10 – D

IV. Match the sentences in column A with the sentences in column B

(Nối các câu ở cột A với cột B sao cho phù hợp) (2 marks)

1 – b 2 – c 3 – e 4 – a 5 – d

V. Write the answers (Viết câu trả lời) (1 mark)

Leave a comment