Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh phòng GD&ĐT Quận 8, TPHCM năm học 2017-2018

0

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh

Tìm Đáp Án xin giới thiệu đến các bạn Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh phòng GD&ĐT Quận 8, TPHCM năm học 2017-2018 do Tìm Đáp Án sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn rèn luyện kĩ năng làm bài và chuẩn bị kiến thức tốt nhất cho kì thi quan trọng của mình. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh – Quận 8 năm 2017

IV/ Choose the suitable word to fill in each blank. (1,5pts)

That is Khoa. He is (1)___________________. He is eleven. He lives (2) _____________ a house on Hung Vuong street in Ho Chi Minh city. This is his family. (3)___________________ are in the living room. There are (4)___________________people in his family : his father, his mother, his sister and him. His mother is thirty-five and his father is forty. They are (5)___________________. His sister is fifteen and she is a student, (6)___________________.

1. A. students B. a student C. a students D. an student

2. A. on B. to C. at D. in

3. A. They B. These C. There D. He

4. A. one B. two C. three D. four

5. A doctor B. doctors C. a doctors D. an doctors

6. A. too B. two C. on D. are

Đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 6

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh – Quận 8 năm 2017

I/ ( 2,5pts )

1. C 2. C 3. C 4. B 5. B

6. A 7. D 8. A 9. B 10. B

II/ ( 1pt )

1. B 2. B

III/ ( 2pts )

1. are 2. are 3. Is 4. are

IV/ (1,5pts)

1. B 2. D 3. A 4. D 5. B 6. A

V/ ( 1pt)

1. True 2. True 3. False 4. False

VI/ ( 2pts )

1. I’m ____________ (years old)

2. Yes, I am.

3. There are __________ (students in my class)

4. I live on _______________ street in _______________ Ho Chi Minh City/ Viet Nam

Leave a comment