Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay tỉnh Bạc Liêu môn Toán lớp 12 năm 2010 (Có đáp án)

0

GIAO DỤC VA ĐAO TẠO
BẠC LIÊU
(Kỳ thi chính thức)

LUYỆN THI GIẢI TOÁN MÁY TÍNH
2010

MÔN: TOÁN – LỚP 12 THPT
(Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian phát đề)
Ngày thi: 01/10/2010
———————————————————————————


Bài 1: (5 điểm)

Nghiệm gần đúng (độ, phút, giây) của phương trình: 4cos2x + 3sinx = 2

Bài 2: (5 điểm)

Tính giá trị của biểu thức:

Bài 3: (5 điểm)

Cho hàm số y = f (x) = x2 + sinx – 2cosx + 4

a) Tính giá trị gần đúng của

b) Gọi y = ax + b là phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có tọa độ . Tìm giá trị gần đúng của a, b.

Bài 4: (5 điểm)

Tính gần đúng giá trị lớn nhất của hàm số y = f (x) = 5cosx – cos5x trên

Bài 5: (5 điểm)

Tìm tất cả các nghiệm gần đúng của phương trình: 23x-4 + 3 lần2 + lgx – 2 = 0

Bài 6: (5 điểm)

Tìm số có 5 chữ số, biết rằng nếu xóa đi 3 chữ số tận cùng thì ta được số mới bằng căn bậc hai của số ban đầu.

Bài 7: (5 điểm)

Cho một dãy số với số hạng tổng quát được cho bởi công thức
với n = 1, 2, 3,… k,…

a) Tính Uđầu tiên, HOẶC2, HOẶC3, HOẶC4, HOẶC5, HOẶC6, HOẶC7, HOẶCsố 8

b) Lập công thức đệ quy để tính Ưn + 1 theo Uphia Băc và bạnn-1

Bài 8: (5 điểm)

Cho ABC là tam giác vuông tại A, đường cao AH. Vẽ đường tròn tâm O và đường kính AH. Đường tròn này cắt cạnh AB, AC lần lượt tại D và E. Các tiếp tuyến của đường tròn tâm O kẻ từ D và E cắt cạnh BC lần lượt tại M và N. Tìm diện tích của tứ giác MDEN khi

Bài 9: (5 điểm)

Trong mp (P), cho ABCD là hình chữ nhật có AB = 3,54 và BC = 2,43. Một điểm M nằm trên đường tròn (C) đường kính BD tại mp (Q) vuông góc với mp (P) theo giao tuyến BD. Tính gần đúng thể tích của hình chóp M.ABCD khi

Bài 10: (5 điểm)

Khi làm hộp sữa bò hình trụ, các nhà thiết kế luôn đặt mục tiêu là sao cho chi phí nguyên vật liệu làm hộp (sắt) càng thấp càng tốt, tức là tổng diện tích của hình trụ là nhỏ nhất. Hãy cho biết diện tích toàn phần của cái lon khi ta muốn thể tích của cái lon là 314 cm.3

Tài liệu Dữ liệu lớn để xem thêm chi tiết

Leave a comment