Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 6 – Đề 4

0

Đề ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán – Đề 4 bao gồm đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán, trong toàn bộ chương trình học lớp 6, chuẩn bị cho bài thi học kì 2 đạt kết quả cao.

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 6 – Đề 4

Bài 1. (2,0 điểm)

Tính giá trị của các biểu thức:

a) A= − 4 + 19 − 18

b) B = 2018.17−7.2018.⋅

Đề ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Bài 2. (2,5 điểm)

a) Tìm giá trị của x biết 2 (x−3 )= −12.

b) Tìm giá trị của x biết Đề ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

c) Tìm x nguyên để các phân số sau là số nguyên Đề ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Bài 3. (2,5 điểm)

a) Tìm x để giá trị phân số Đề ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán và phân số 1/2 bằng nhau.

b) Tìm giá trị nguyên của x thỏa mãn điều kiện Đề ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

c) Một lớp có 45 học sinh làm bài kiểm tra. Số bài lớp đó đạt điểm giỏi bằng 1/3 tổng số bài. Số bài đạt điểm khá bằng 9/10 số bài còn lại. Tính số bài đạt điểm trung bình, biết rằng lớp đó không có bài được điểm yếu và điểm kém.

Bài 4. (2,0 điểm)

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ tia OB sao cho góc AOB = 55o, vẽ tia OC sao cho góc AOC = 110o

a) Tính số đo góc BOC.

b) Vẽ tia OB’ là tia đối của tia OA. Tính số đo góc BOB’.

Bài 5. (1,0 điểm)

Đề ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Đáp án và Hướng dẫn giải đề ôn tập học kì 2 Toán lớp 6

Bài 1:

a) A = 15 − 18

A= −3

b) B = 2018 (17−7) = 2018.10

B = 20180

Đề ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Bài 2:

a) x−3= −12 : 2

x − 3= − 6

x=−6+3

Vậy x = −3

Đề ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Bài 3:

Đề ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Bài 4:

Đề ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Đề ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Bài 5

de-on-thi-hoc-ki-2-mon-toan-lop-6-4-m-8920651-5683687

Đề ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Ngoài Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 6 – Đề 4 mới nhất trên, các em học sinh tham khảo các bài giải bài tập môn Toán lớp 6, Ngữ văn 6, Vật lý 6, Sinh học 6, Lịch sử 6,…. và các dạng đề thi học kì 2 chi tiết đầy đủ được cập nhật thường xuyên trên trang Tìm Đáp Án.

Leave a comment