Đề ôn thi giữa kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 – 2020

0

Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 1

Đề thi giữa kì 1 tiếng Anh 3 theo thông tư 22 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 3 năm 2019 do Tìm Đáp Án sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc ngiệm tiếng Anh 3 khác nhau giúp các em học sinh lớp 3 cải thiện kỹ năng làm bài hiệu quả.

I. Read and complete

Hi! My name is Quan. I am ten years old. That is a picture of my family. My father is forty-four years old. My mother is thirty-nine years old. My brother is fourteen years old.

Age

Quan

…..10………………

His father

………(1)…………….

His mother

……………(2)……….

His brother

…………(3)………….

Đáp án: 1. 44/ Fourty – four; 2. 39/ Thirty – nine; 3. 14/ fourteen

II. Write about your house

Yes, there is. / No, there isn’t.

1. Is there a garden?

__________________________

2. Is there a fence?

__________________________

3. Is there a yard?

__________________________

4. Is there a pond?

__________________________

5. Is there a tree?

__________________________

Đáp án: Học sinh tự trả lời về ngôi nhà của mình.

1. Yes, there is.

2. No, there isn’t.

3. Yes, there is.

4. Yes, there is.

5. Yes, there is.

III. Read and complete

Pond; tree; house; beautiful

Hi! My name is Phong. This is my (1) …………………… There is not any fence around my house. There is not a yard, but there is a garden in front of the house. It is (2) ……………… There is a (3) …………..……… and a (4) …………………… in the garden.

Đáp án: 1. house; 2. beautiful; 3. tree; 4. pond

IV. Read and circle the correct answer

This is my school. It is beautiful. This is my classroom. It is small. That is the music room over there. It is old and small. And that is the library. It is old but large. The gym is old but beautiful.

1.The school is ___________.

a. old

b. beautiful

c. small

2.The classroom is ___________.

a. small

b. new

c. big

3.The music room is ___________.

a. new

b. large

c. old

4.The library is ___________.

a. new

b. large

c. beautiful

5. The gym is ___________.

a. new

b. big

c. beautiful

Đáp án: 1 – b; 2 – a; 3 – c; 4 – b; 5 – c

Trên đây là Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,… được cập nhật liên tục trên Tìm Đáp Án.

Leave a comment