Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 1 lớp 5 năm 2019 – 2020

0

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 5 năm 2019 – 2020 do Tìm Đáp Án sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 1 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh Unit 1 – 10 lớp 5 giúp các em kiểm tra kiến thức bản thân hiệu quả.

Part I. Listening (Nghe) (4.0 marks)

A. Question 1. Listen and tick. (1.0 mark)

(Nghe và đánh dấu (√) vào ô lựa chọn đúng)

Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 1 lớp 5 năm 2019 - 2020

B. Question 2. Listen and circle a or b (1.0 mark)

(Nghe và khoanh tròn vào đáp án a hoặc b)

1. Do you want to play badminton ______________

a. Yes, sure

b. No, thanks

2. Where are you going?

I’m going to _______ class.

a. ballet

b. yoga

3. Is the chicken eating?

a. Yes, it is.

b. No, thanks

4. Do you like turtles?

a. Yes, I do.

b. No, I don’t. I like frogs.

C. Quetion 3 . Listen and write the correct number in each blank ( 1.0 mark )

( Nghe và viết giá tiền đúng của những đồ vật sau vào chỗ trống )

1.How much is the hat ?

It’s________________ dollars

2. How much is the T-shirt ?

It’s ______________ dollars.

3. How much is the scarf ?

It’s ______________ dollar.

4. How much is the skirt ?

It’s ______________ dollars.

D. Question 4. Listen and tick (√) the correct box ( 1.0 mark )

(Nghe và tick vào ô lựa chọn đúng )

Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 1 lớp 5 năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 1 lớp 5 năm 2019 - 2020

Part II. Reading and writing ( Đọc và viết )( 5.0 marks )

A. Question 1. Read and tick (√ )Yes or No ( 1.0 mark )

( Đọc kỹ đoạn văn sau và đánh dấu (√ ) vào chọn Yes hoặc No cho đúng với nội dung bài )

Animals in Vietnam

There are many kinds of animals in Vietnam. They live in different places. Water buffaloes live on a farm. There are lots of monkeys in Vietnam. Monkeys live in the jungles. Bats live in a cave. Phong Nha cave has many kinds of bats. Cats and dogs live in the house and are pets.

1. Water buffaloes live in a cave.

2. Monkeys live in the jungles.

3. Bats live in Phong Nha cave.

4. Dog and cats live on a farm..

B. Question 2. Read and complete ( 1.0 mark )

(Đọc đoạn văn và hoàn thành các câu sau đây)

Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh city is the beautiful and big city in Vietnam. You can travel to Ho Chi Minh city by car, by bus or by plane. You can visit many museums there. In the evening, you can ride a motorbike to a night market and buy many things for your family. On the weekends, you can catch the bus to Dam Sen Park to see animals like monkeys, bears, giraffe or tigers.

1. Ho Chi Minh city is the ________________________________________________

2. You can travel to Ho Chi Minh by ________________________________________

3. You can __________________________ to a night market.

4. You can go to Dam Sen Park by _____________________

C. Question 3. Choose and circle the correct answers. ( 1.0 mark )

(Chọn và khoanh tròn vào câu trả lời đúng )

1. Where ___________ a monkey live ?

a. do

b. does

c. is

2. Do you want to______ basketball ?

a. sing

b. run

c. play

3. Where ______ you going?

a. am

b. is

c. are

4. What do you want _____ see ?

a. to

b. of

c. with

D. Question 4. Read and circle the odd one out. ( 1.0 mark )

( Đọc và khoanh tròn vào 1 từ khác loại trong mỗi câu dưới đây )

1. horse snake lizard cave
2. train fever cold headache
3. ballet tennis yoga class
4. house cave jungle bat

E. Question 5. Write the words in order ( 1.0 mark )

(Viết lại các từ sau theo trật tự đúng của câu )

1. does / a / Where / fish / live / ?

_________________________________________________________

2. T-shirt / is / much / the / How / ?

_________________________________________________________

3. taxi . / Ho Chi Minh / You / go / to / can / by /

_________________________________________________________

4. would / eat / you / What / to / like / ?

_________________________________________________________

ĐÁP ÁN

PART II. ĐỌC VÀ VIẾT

A.Question 1

1. No; 2. Yes; 3. Yes; 4. No;

B.Question 2

1. beautiful and big city in Vietnam.

2. car, by bus or by plane

3. ride a motorbike

4. bus

C. Question 3

1. b; 2. c; 3. c; 4. a;

D. Question 4

1. cave; 2. train; 3. class; 4. bat;

E. Question 5

1. Where does a fish live ?

2. How much is the T-shirt ?

3. You can go to Ho Chi Minh by taxi.

4. What would you like to eat?

Hiện tại Tìm Đáp Án chưa cập nhật được file nghe mp3 của Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,… được cập nhật liên tục trên Tìm Đáp Án.

Leave a comment