Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn tiếng Anh – Đề số 1

0

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 7 chương trình mới có đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 7 do Tìm Đáp Án sưu tầm và đăng tải. 2 Đề kiểm tra Tiếng Anh cuối kì 1 lớp 7 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau có đáp án giúp học sinh lớp 7 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

Nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn thi học kì 1 lớp 7, TimDapAngiới thiệu Bộ đề kiểm tra học kì 1 với đầy đủ các môn, sẽ là tài liệu hữu ích cho thầy cô tham khảo ra đề và các em học sinh ôn tập, chuẩn bị kiến thức cho kì thi chính thức đạt kết quả cao. Chúc các em học tốt.

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 1 có đáp án – Đề số 1

I. Find the word which has a different sound in the part underlined.

1. A. tea

B. sea

C. health

D. team

2. A. listen

B. mind

C. like

D. rice

3. A. wanted

B. visited

C. needed

D. played

4. A. cat

B. cinema

C. classroom

D. carving

II. Choose the odd one out.

1. A. envelope B. stamp C.letter D. coach

2. A. friend B. uncle C. father D. sister

3. A. room B. picture C. house D. apartment

4. A. songbooks B. guitar C. equation D. music

III. Choose the most appropriate word or phrase to fill in each blank. (2.5 ms)

1. ………………………. milk does she want? – A little.

A. How many

B. How much

C. How often

D. How long

2. In Physics, we learn……………………….how things work.

A. at

B. about

C. on

D. in

3. Catherine is English and……………………….

A. so am I.

B. I am too.

C. so do I.

D. A & B are correct.

4. I’ll soon have a……………………….

A. 2-week holiday

B. 2-weeks holiday

C. 2- week holidays

D. 2-weeks holidays

5. A holiday by the sea is……………………….than a holiday in the mountains.

A. good

B. best

C. better

D. the best

6. There are……………………….expensive new flats next to the river.

A. some

B. little

C. much

D. any

7. If you want to find the meaning of new words, you can use a……………………….

A. picture book

B. story

C. dictionary

D. workbook

8. Most of the children enjoy……………………….Cartoon Network channel.

A. watch

B. to watch

C. are watching

D. watching

IV. Rewrite the following sentences so that the second sentence means the same as the first one.

1. Where does he live?

-> What ……………………………………………………………………………………..?

2. Your book is newer than my book.

-> My book …………………………………………………………………………….

3. These books are so interesting .

-> What ……………………………………………………………………………………!

4. Why don’t we go to the beach ?

-> What about ………………………………………………………………?

Đáp án Đề thi tiếng Anh học kì lớp 7 số 1

I. Find the word which has a different sound in the part underlined.

1. C 2. A 3.D 4. B

II. Choose the odd one out.

1. D 2. A 3. B 4. C

III. Choose the most appropriate word or phrase to fill in each blank. (2.5 ms)

1. B 2. B 3. D 4. A 5. C 6. A 7. C 8. D

IV. Rewrite the following sentences so that the second sentence means the same as the first one.

1. What is your address?

2. My book is older than your book

3. What interesting books.

4. What about going to the beach?

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 7 có đáp án – Đề số 2

A. MA TRẬN (BẢNG 2 CHIỀU)

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. LISTENING: Listen to the passage and fill in the missing information. (2.5 pts)

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7

II. READING: Choose the most suitable phrases in the box to complete the passage. There are more phrases than needed. (2.5 pts)

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7

Jack’s birthday is on December 31st. He always has a big party at his house. All of the guests (1) ________. Jack prepares delicious food and everyone (2) __________ and drinks a lot of champagne. Jack’s parents don’t (3) __________. They celebrate New Year’s Eve at home.

They (4) _________ and dance. At night, Jack (5) ___________ to all his friends.

III. LANGUAGE FOCUS

Circle the best option (A, B, C or D) to complete the sentences. (2.5 pts)

1. How far _______ it from Ha Noi to Ho Chi Minh City?

A. is B. are C. was D. were

2. In the future, machines _______ all the work for us.

A. are doing B. will do C. were doing D. do

3. Every day Mr. Tuan _______ in the fields from 6 am to 4 pm.

A. worked B. work C. is working D. works

4. I _______ pleased that you and your family are well.

A. am B. do C. was D. will be

5. When _______ Vietnamese people celebrate the New Year?

A. will B. are C. do D. is

6. Ba is in his room. He _______ the guitar now.

A. was playing B. played C. is playing D. will play

7. I _______ at Ly Thuong Kiet School last year.

A. study B. studied C. will study D. am studying

8. Next month is Lien’s birthday. She _______ some of her friends to her birthday party.

A. invite B. invites C. is going to invite D. invited

9. John Robinson is an English teacher from England. He _______ for an apartment in Ha Noi for his family now.

A. looks B. is looking C. looked D. will look

10. We _______ soccer after school yesterday.

A. aren’t playing B. won’t play C. don’t play D. didn’t play

IV. WRITING

Write a letter to your friend inviting him/her to take part in your birthday party. You can use the following suggestions. (2.5 pts)

 • Date of the party
 • Place of the party
 • Time of the party
 • Activities at the party
 • Food and drinks

Dear …………,

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Love,

Quoc Anh

Đáp án Đề thi cuối kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh

II. READING: Choose the most suitable phrases in the box to complete the passage. There are more phrases than needed. (2.5 pts)

1 – D; 2 – G; 3 – A; 4 – E; 5 – C;

III. LANGUAGE FOCUS

Circle the best option (A, B, C or D) to complete the sentences. (2.5 pts)

1 – A; 2 – B; 3 – D; 4 – A; 5 – C;

6 – C; 7 – B; 8 – C; 9 – B; 10 – D;

IV. WRITING

Write a letter to your friend inviting him/her to take part in your birthday party. You can use the following suggestions. (2.5 pts)

Gợi ý 1

Dear Mai,

I want to make a small announcement that next week is my birthday, and it would be great if you can take your time and join us for a small party at my house. It will be started at 5pm and maybe ended early around 9pm, so I hope it is a suitable time for you and everyone. There will be birthday cake, delicious dishes that are made by my mom, and a lot of candies at the party. We can eat and play a lot of fun games afterwards.

Call me if you cannot make it to my party

I am looking forward to hearing from you soon

Love,

Nha.

Xem chi tiết tại: Viết thiệp mời sinh nhật bằng tiếng Anh

Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi học kì I lớp 7 môn Tiếng Anh. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 7 khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit trực tuyến,…. được cập nhật liên tục trên Tìm Đáp Án.

Tham khảo thêm:

Sau những giờ học tập căng thẳng, chắc hẳn các bạn sẽ rất mệt mỏi. Lúc này, đừng cố tiếp tục học quá mà ảnh hưởng tới tinh thần và sức khỏe bản thân. Hãy dành cho mình 1 chút thời gian để giải trí, thư giãn lấy lại tỉnh táo bạn nhé. Chỉ 10 phút với những bài trắc nghiệm EQ, trắc nghiệm IQ vui dưới đây của chúng tôi, các bạn sẽ có được sự thoải mái nhất, sẵn sàng cho bài học sắp tới:

 • Bói bài Tarot để biết bạn cần làm gì lúc này
 • Trắc nghiệm: Bao giờ bạn sẽ có người yêu?
 • Lệnh truy nã bạn đáng giá bao nhiêu?
 • Vốn kiến thức xã hội của bạn “khủng” đến mức nào?
 • Bạn có phải là fan cứng của Vua Hải Tặc (One Piece)?
 • Đố vui hại não: Giải mã cái chết
 • Đố vui hại não: Vụ án bí ẩn xảy ra tại nhà riêng
Leave a comment