Đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2019 – 2020

0

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2019 – 2020 do Tìm Đáp Án sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 5 với nội dung bám sát chương trình học tiếng Anh lớp 5 của bộ GD&ĐT chắc chắn sẽ là tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 1 hiệu quả. Chúc các em học sinh luyện tập hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

Part I. Listening (Nghe) (4.0 marks)

A. Question 1. Listen and tick. (1.0 mark) (Nghe và đánh dấu ( √ ) vào ô lựa chọn đúng)

Minh

Lan

Long

Maths

Science

IT

PE

Music

Art

English

Vietnamese

B. Question 2. Listen and circle a or b ( 1.0 mark)

(Nghe và khoanh tròn vào đáp án a hoặc b)

1. Mai has English ______________

a. four times a week

b. every school day

2. Nam has ___________________

a. four lessons

b. no lesson

3. Akiko is ___________________

a. at school

b. on holiday

4. Quan has Maths _________________

a. every school day

b. four times a week

C. Quetionn 3 . Listen and write one word in each blank (1.0 mark)

(Nghe và viết một từ thích hợp vào chỗ trống)

gentle, hard working, clever, kind

1. What’s Tam in The story of Tam and Cam like?

She’s____________________

2. What’s Doraemon like?

He’s ____________________

3. What’s the Seven Dwarfs like?

They are short and ________________

4. What’s An Tiem like?

He’s clever and __________________

D. Question 4. Listen and circle ( 1.0 mark )

(Nghe và khoanh tròn vào câu lựa chọn đúng)

1.What did the tigers do when Nam was at the zoo?

a. They moved quickly

b. They moved slowly

2. What did the pandas do when Quan was at the zoo?

a. They ate quickly

b. They ate slowly

3. What did the peacocks do when Phong was at the park?

a. They moved beautifully

b. They moved quietly

4.What did the tigers do when Lan was at the circus?

a. They moved quickly

b. They roared loudly.

Part II. Reading and writing ( Đọc và viết )( 5.0 marks )

A. Question 1. Read and tick (√ )Yes or No ( 1.0 mark )

(Đọc kỹ đoạn văn sau và đánh dấu (√ ) vào chọn Yes hoặc No cho đúng với nội dung bài)

Tony likes reading. On Sundays, he often stays at home and reads comic books. He likes Doraemon very much. It is Japanese story. The main character is a fat cat. He is clever and friendly.

1. Tony likes reading fairy tales.

2. Doraemon is a Vietnamese story.

3. A fat cat is the main character.

4. Doraemon is friendly.

B. Question 2. Read and complete ( 1.0 mark )

(Đọc đoạn văn và hoàn thành các câu sau đây )

My name is Mai. I’m in class 5A, Nguyen Du Primary School. I go to school every day except Saturday and Sunday. I have four lesson a day. Today is Monday. I have Maths, Vietnamese, Music and English. I have English twice a week.

1. She goes to school every day except __________________________

2. She has _____________ lesson a day.

3. Today is ____________

4. She has English _____________________

C. Question 3. Choose and circle the correct answers. ( 1.0 mark )

(Chọn và khoanh tròn vào câu trả lời đúng )

1.How many ___________ do you have today?

a. lessons

b. lesson

c. music

2. What______ you reading ?

a. is.

b. are.

c. do

3. What ______ you see at the zoo?

a. do

b. did

c. are

4. What did the peacocks do ______ you were there ?

a. when

b. where

c. why

D. Question 4. Read and complete the text with the words from the box( 1.0 mark )

(Đọc và hoàn thành đoạn văn với các từ cho sẵn)

clever, monkeys , like , do

I ____________ going to the zoo. My favourite zoo animals are ______________ . I think the monkeys are very _____________. They can _____________a lot of things. I am happy to see them at the zoo.

E. Question 5. Write the words in order ( 1.0 mark )

(Viết lại các từ sau theo trật tự đúng của câu )

1. did / you / What / see / the / at / zoo ?

_________________________________________________________

2. are / you / reading ? / What /

_________________________________________________________

3. The Fox / and / I’m / The Crow. / reading /

_________________________________________________________

4. have / art / once a week / . I /

_________________________________________________________

ĐÁP ÁN

PART II. ĐỌC VÀ VIẾT

A.Question 1

1. No; 2. No; 3. Yes; 4. Yes;

B.Question 2

1. Saturday and Sunday

2. four

3. Monday

4. twice a week

C. Question 3

1. a; 2. b; 3. b; 4. a;

D. Question 4

1. like; 2.monkey; 3.clever; 4. do;

E. Question 5

1. What did you see at the zoo ?

2. What are you reading ?

3. I’m reading The Fox and The Crow.

4. I have art once a week.

Hiện tại Tìm Đáp Án chưa cập nhật được file nghe mp3 của Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,… được cập nhật liên tục trên Tìm Đáp Án.

Leave a comment