Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán Chương 1 Hình học lớp 6 – Đề 2

0

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán Hình học Chương 1 lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán Chương 1 Hình học lớp 6 – Đề 2 bao gồm đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập sẽ giúp các em học sinh ôn tập hệ thống lại kiến thức ôn tập chương trình học Toán 6 chương 1, ôn thi giữa 1 lớp 6 và cuối học kì 1 hiệu quả đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6 – Hình học – Đề 2

Bài 1. (2 điểm) Trên đường thẳng d lấy ba điểm E, Q, S theo thứ tự đó.

a) Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả, hãy kể tên các đoạn thẳng đó

b) Viết tên hai tia đối nhau gốc Q.

Bài 2. (2 điểm) Cho trước 4 điểm A, B, C, D trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Tìm điểm E sao cho A, E, B thẳng hàng và C, E, D thẳng hàng.

Bài 3. (3 điểm) Cho ba điểm M, N, P thẳng hàng, điểm M không nằm giữa hai điểm N và P. Biết: MN = 6 cm, MP = 2 cm. Tính PN.

Bài 4. (3 điểm) Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 3 cm, OB = 6 cm.

a) So sánh OA và AB.

b) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?

Đáp án đề kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 6

Bài 1.

Đề kiểm tra 45 phút Toán lớp 6 Chương 1

a) Có 3 đoạn thẳng đó là: RQ, QS, RS

b) Hai tia đối nhau gốc Q là: tia QR và tia QS

Bài 2.

Đề kiểm tra 45 phút Toán lớp 6 Chương 1

Vẽ hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại E

Điểm E là điểm cần tìm

Trường hợp AB và CD không cắt nhau thì không tìm được điểm E

Bài 3.

Đề kiểm tra 45 phút Toán lớp 6 Chương 1

Nếu điểm N nằm giữa hai điểm M, P thì:

MN + NP = MP

6 + NP = 2 (vô lí)

Do vậy N không nằm giữa M, P. Theo đề bài thì M không nằm giữa N và P và M, N, P thẳng hàng. Vậy P nằm giữa M và N.

⇒ MP + PN = MN

⇒ PN = MN – MP = 6 – 2 = 4 (cm)

Bài 4.

de-kiem-tra-1-tiet-mon-toan-chuong-1-hinh-hoc-lop-6-de-2-d-4349694-4758837

a) Trên tia Ox có A, B và OA < OB (vì 3 cm < 6 cm), nên A nằm giữa O và B

Do đó OA + AB = OB

3 + AB = 6

AB = 6 – 3 = 3 (cm)

Vậy: OA = AB = 3 (cm)

b) Điểm A nằm giữa O, B và OA = AB. Vậy A là trung điểm của đoạn thẳng OB

Leave a comment