Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Anh lớp 5

0

Đề kiểm tra KSCL môn tiếng Anh đầu năm lớp 5

Đề thi chất lượng đầu năm học môn tiếng Anh lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 năm 2019 do Tìm Đáp Án sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Ex1: Circle the odd one out ( Khoanh tròn từ khác loại):

1. trick

snake

Seal

horse

2. intelligent

clever

wonderful

legend

3. basketball

table tennis

sometimes

rollerskating

4. play

gentle

Visit

watch

Ex2: Match the sentences in column A with those in column B (Nối câu ở cột A với câu ở cột B):

A

B

1. What will you be in the future?

a. Bangkok.

2. What did you do at the party?

b. I’ll be a dancer.

3. Did you go to the Tony’s birthday party?

c. We sang songs and danced.

4. Where in ThaiLand is he from?

d. No, I didn’t.

Ex3: Complete the sentences with the words in the box (Hoàn thành các câu với các từ cho trong bảng)

1. We __________ cruise around the islands.

2. What _____________ you do at the zoo?

3. She ___________ got classes at school.

4. What___________ An Tiem like?

Ex 4: Rearrange the words into correct sentences

1. party / What / you / did / do / at / the

…………………………………………………………………………………………………

2. chatted / We / with / friends

…………………………………………………………………………………………………

3. have / Did / a / time / you / good / ?

…………………………………………………………………………………………………

4. lot of / a / They / me / presents / gave

…………………………………………………………………………………………………

5. some / English / sang / We / songs

…………………………………………………………………………………………………

6. part / in / festival / did / the / sports / you / take / ?

…………………………………………………………………………………………………

7. birthday / I / went / to / my / cousin’s / party / yesterday

…………………………………………………………………………………………………

8. the / party / we / at / enjoyed / food / the / .

…………………………………………………………………………………………………

9. will / be / this / Where / you / weekend / ?

…………………………………………………………………………………………………

10. in / I / I’ll / think / the / countryside / be

…………………………………………………………………………………………………

Đáp án có trong file tải: Đề kiểm tra đầu năm môn tiếng Anh 5 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,… được cập nhật liên tục trên Tìm Đáp Án.

Leave a comment