Đáp án câu hỏi tương tác Mô đun 4 Cán bộ quản lý

0

Đáp án câu hỏi tương tác Mô đun 4 Cán bộ quản lý giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi tương tác, câu hỏi tự luận trong quá trình tập huấn Module 4.0 – GDPT 2018 của mình.

Bên cạnh đó, thầy cô có thể tham khảo thêm đáp án trắc nghiệm cho Cán bộ quản lý, cùng Kế hoạch bài dạy Mô đun 4 các môn để ôn tập thật tốt cho bài kiểm tra cuối khóa Mô đun 4 đạt kết quả cao. Chi tiết nội dung mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Themusicofstrangers.film:

Đáp án câu hỏi tương tác Mô đun 4 Cán bộ quản lý

Câu hỏi tương tác Nội dung 1, Hoạt động 2

Điểm mới về quy định và yêu cầu quản lý CSVC, TB&CN trong dạy học, giáo dục học sinh theo CTGDPT 2018 đối với trường TH:

 • Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu được xây dựng theo quy trình nghiêm túc chặt chẽ.
 • Việc xây dựng danh mục thiết bị dạy học lần này không xây dựng theo sách giáo khoa mà xây dựng danh mục thiết bị dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
 • Thiết bị dạy học phải đảm bảo tính kế thừa, tính khả thi, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.
 • Cần phải đảm bảo tính liên thông giữa các môn học, giữa các lớp học trong cùng cấp và lên thông giữa các cấp học.
 • Giáo viên dựa vào danh mục có thể tự chuẩn bị dạy học theo từng nội dung và chủ đề dạy học mà không phụ thuộc vào cán bộ phụ trách thiết bị dạy học của nhà trường.
 • Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 thực chất là kế thừa và sử dụng thiết bị dạy học, Cơ sở vật chất có sẵn, bổ sung thêm cơ sở vật chất thiết bị dạy học mới đáp ứng đổi mới giáo dục
 • Dach mục thiết bị dạy học có tính mở và linh hoạt không quy định cứng nhắc, áp đặt; tạo điều kiện thúc đẩy sự sáng tạo của các nhà sản xuất cung cấp và mở rộng phạm vi mua sắm dựa trên điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương.
 • Danh mục thiết bị dạy học giúp các địa phương các cấp quản lý giáo dục các cơ sở giáo dục có căn cứ chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học. Xây dựng kế hoạch đầu tư mua sắm, quản lý và khai thác sử dụng thiết bị dạy học.

Câu hỏi tương tác Nội dung 1, Hoạt động 3

Trách nhiệm của hiệu trưởng trường tiểu học trong việc quản trị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và giáo dục theo chương trình phổ thông 2018, đó là:

Thứ nhất: Phân tích tình hình cơ sở vật chất, thiết bị của nhà trường, đối chiếu với những quy định và yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị tối thiểu để thực hiện chương trình giáo dục 2018; tổ chức đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị, công nghệ trong dạy học giáo dục nhà trường về số lượng, chủng loại và chất lượng.

Thứ hai: Trên cơ sở phân tích đánh giá tình hình CSVC, thiết bị, công nghệ nhà trường xác định nhu cầu đầu tư, mua sắm bổ sung, sửa chữa, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị, công nghệ trong dạy học theo yêu cầu triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thứ ba: Xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa, bổ sung, tiếp nhận sử dụng,huy động cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo chương trình phổ thông 2018. Trong năm học qua nhà trường đã mua sắm, sửa chữa, huy động và tiếp nhận một số trang thiết bị vận động, thiết bị dạy học, xây dựng thư viện thân thiện,… phục vụ các HĐGD.

Thứ tư: Tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch mua sắm, sửa chữa bổ sung tiếp nhận và sử dụng, huy động cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Thứ năm: Nhà trường đã tổ chức sắp xếp các khối phòng trong trường để phân loại và bố trí sử dụng đảm bảo yêu cầu cho việc dạy học 2 buổi/ ngày cho tất cả các khối lớp ngay trong năm học 2020-2021; trường cũng đã tham mưu của chính quyền địa phương, phòng Giáo dục Đào tạo xây dựng các hạng mục phụ trợ còn thiếu nhằm đảm bảo điều kiện tổ chức các HĐGD trong năm học tiếp theo

Thứ sáu: Giám sát đánh giá việc mua sắm, sửa chữa, tiếp nhận sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhằm đáp ứng tốt nhất cho việc tổ chức các HĐGD của nhà trường.

Câu hỏi tương tác Nội dung 2, Hoạt động 4

1. Phân tích về nội dung và phương thức đánh giá thực trạng CSVC, TB&CN trong dạy học, giáo dục học sinh để thực hiện CTGDPT 2018 ở trường Tiểu học:

Để đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học và giáo dục để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở trường tiểu, học cán bộ quản lý trường tiểu học cần đánh giá nội dung sau:

1.1. Đánh giá cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ hiện có của nhà trường theo quy định và yêu cầu và tiêu chuẩn định mức để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

1.2. Đánh giá cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ hiện có và nhu cầu sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học giáo dục của nhà trường để triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018; đánh giá cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học giáo dục hiện có của trường tiểu học theo quy định và yêu cầu về tiêu chuẩn định mức để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, bao gồm đánh giá cơ sở vật chất của trường tiểu học theo quy định tiêu chuẩn cấp độ 1 cơ sở vật chất. Đánh giá thiết bị dạy học thiết bị giáo dục tại các phòng học bộ môn; đánh giá danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 lớp 2 theo quy định hiện hành và theo lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở trường tiểu học; đánh giá cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ theo các văn bản yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục ban hành mới theo lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018; đánh giá cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ hiện có và nhu cầu sử dụng trong dạy học, giáo dục của trường tiểu học để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 bao gồm số lượng, chất lượng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ hiện có của nhà trường; tình trạng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ cần bổ sung, sửa chữa, bảo dưỡng để sử dụng trong dạy học, giáo dục xác định nhu cầu sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ để xác lập danh mục ưu tiên trong môn cần bổ sung mới; xác định cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ có thể huy động nguồn lực tài trợ. Dự báo khả năng huy động, xác lập cơ chế và chính sách thu hút các nguồn tài trợ cho nhà trường.

1.3. Để đánh giá thực trạng cơ sở vật chất thiết bị và Công nghệ trong dạy học giáo dục để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở trường tiểu học cán bộ quản lý trường tiểu học có thể thực hiện thông qua các phương thức đánh giá sau đây:

 • Kiểm kê cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục;
 • Quan sát cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học giáo dục;
 • Nghiên cứu hồ sơ quản lý cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ;
 • Phỏng vấn các bên liên quan về cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục;
 • Khảo sát bằng bảng hỏi về cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ;
 • Nghiên cứu sản phẩm hoạt động, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ;

1.3.1. Kiểm kê cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ phục vụ dạy học, giáo dục học sinh là việc xác nhận kiểm tra đối chiếu và đánh giá chất lượng giá trị của cơ sở vật chất thiết bị và Công nghệ trong quá trình thực hiện các kế hoạch phát triển cơ sở vật chất thiết bị và Công nghệ của nhà trường.

1.3.2. Quan sát cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục là quá trình sử dụng giác quan như nghe, nhìn để thu nhận các thông tin có mục đích đối với các hạng mục cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ; qua đó thu thập số liệu, xác định đặc trưng về số lượng, chất lượng, tình trạng sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ.

1.3.3. Nghiên cứu hồ sơ quản lý cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục là quá trình thu thập thông tin về cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ thông qua hồ sơ, sổ sách, dữ liệu trên phần mềm cổng thông tin hỗ trợ theo dõi quá trình sử dụng, bảo quản, mua sắm, sửa chữa bổ sung tiếp nhận cơ sở vật chất thiết bị và Công nghệ của nhà trường.

1.3.4. Phỏng vấn các vấn đề liên quan về cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục được thực hiện thông qua trao đổi trực tiếp với cán bộ giáo viên học sinh các cá nhân được phân công thực hiện công việc liên quan đến khai thác, sử dụng và bảo quản, sửa chữa, mua sắm, đầu tư xây dựng tiếp nhận cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ để thu thập thông tin tình trạng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ.

1.3.5. Khảo sát bằng bảng hỏi về cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học giáo dục thông qua hệ thống câu hỏi được xây dựng nhằm thu thập ý kiến của người được hỏi về những nội dung đáp ứng yêu cầu và mục tiêu tìm hiểu khảo sát về cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ. Nghiên cứu sản phẩm hoạt động sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học là quá trình tìm hiểu phân tích sản phẩm của hoạt động dạy học, giáo dục để có thể xem xét đầy đủ về các mặt khác nhau của cơ sở vật chất, thiết bị và Công nghệ từ đó cung cấp thông tin thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ.

Trong các phương thức đánh giá đã nêu phương thức kiểm kê, quan sát, nghiên cứu hồ sơ quản lý cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ, phỏng vấn với các bên liên quan về cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ đóng vai trò chủ đạo; phương thức khảo sát bằng bảng hỏi, nghiên cứu sản phẩm của hoạt động đóng vai trò bổ trợ để có thể thu thập được nguồn thông tin đầy đủ nhất theo một cách đánh giá về thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị và Công nghệ của nhà trường.

2. Liên hệ với đơn vị công tác về việc thực hiện các nội dung và phương thức đánh giá thực trạng CSVC, TB&CN của nhà trường để thực hiện CTGDPT 2018.

Để chuẩn bị tốt cho việc triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 đạt hiệu quả cao nhất nhà trường cũng đã thực hiện kiểm kê, đánh giá cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ hiện có theo bốn phương thức nói trên ngay từ năm học 2019-2020 để có phương án cũng như thời gian chuẩn bị. Riêng phương thức: Khảo sát bằng bảng hỏi thì chưa thực hiện, phương thức này thường được lồng ghép tích hợp trong phương thức Phỏng vấn trực tiếp, báo cáo nhu cầu từ giáo viên.

Qua thực hiện các nội dung và phương thức đã nêu, nhà trường đã chuẩn bị cơ bản đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ cho các hoạt động dạy học và giáo dục. Song bên cạnh đó việc thiết bị dạy học cấp về chậm và thiết bị công nghệ còn ít cũng đã ảnh hưởng nhiều đến chất lượng các hoạt động dạy học và giáo dục của giáo viên, học tập của học sinh.

Câu hỏi tương tác Nội dung 2, Hoạt động 5

Khái quát quy trình đánh giá thực trạng CSVC, TB&CN trong dạy học, giáo dục học sinh để thực hiện CTGDPT 2018 ở trường Tiểu học. Từ đó, xác định yêu cầu thực hiện mỗi bước trong quy trình nhằm nâng cao hiệu quả công tác đánh giá thực trạng CSVC, TB&CN ở trường Tiểu học.

Để đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở trường tiểu học. Cán bộ quản lý trường tiểu học có thể thực hiện theo quy trình gồm 3 bước:

Bước 1: Phân tích thực trạng cơ sở vật chất thiết bị tấn công nghệ hiện có của nhà trường.

Bước 2: Đối chiếu với quy định, yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Bước 3: Xác định vấn đề ưu tiên trong phát triển cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ phục vụ dạy học, giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Tại bước 1: Phân tích thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục hiện có của trường tiểu học cán bộ quản lý trường tiểu học cần truy cập thông tin về số lượng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ hiện có của nhà trường; phân tích tình trạng sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục của nhà trường trên các khía cạnh:

1. Tần suất sử dụng,

2. Chất được sử dụng

3. Nhu cầu sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục của nhà trường

Tại bước 2: Đối chiếu với quy định, yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và kế hoạch giáo dục của trường tiểu học; cán bộ quản lý trường tiểu học cần:

– Đánh giá điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ của nhà trường theo yêu cầu quy định cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ theo chương trình giáo dục phổ thông 2018;

– Xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong phát triển cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ. Căn cứ vào kế hoạch giáo dục của nhà trường để xác định vấn đề ưu tiên phát triển cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ; gắn chặt kế hoạch phát triển cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ với mục tiêu định hướng hoạt động dạy học giáo dục trong kế hoạch giáo dục của nhà trường bước

Tại bước 3: Xác định vấn đề ưu tiên phát triển cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học giáo dục của trường tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cán bộ quản lý trường tiểu học cần:

– Định hướng ưu tiên của nhà trường trong mua sắm, sửa chữa, bổ sung, tiếp nhận và sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ;

– Định hướng danh mục cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ thu hút nguồn lực bên ngoài nhà trường.

Kế hoạch đầu tư mua sắm bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ

>> Tham khảo: Kế hoạch đầu tư mua sắm bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ Mô đun 4

Bảng phân tích thực trạng CSVC, TB&CN dạy học, giáo dục của trường tiểu học

>> Tham khảo: Bảng phân tích thực trạng CSVC, TB&CN dạy học, giáo dục của trường Tiểu học

Bảng thống kê các nguồn lực cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học

>> Tham khảo: Bảng thống kê các nguồn lực cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học Mô đun 4

Đáp án mô đun 4 CBQL hoạt động 10, 11, 12

HĐ 10:

1. Thuận lợi:

– Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp trong việc xây dựng cơ sở vật chất nhà trường theo hướng kiên cố hóa và chuẩn hóa trường lớp.

– Sự hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền địa phương trong việc tìm nguồn lực để phát triển trường lớp.

– Sự quan tâm của xã hội trong công tác giáo dục thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội cha mẹ học sinh và nhà trường.

– Hiện tại trường cơ bản đảm bảo trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho công tác giảng dạy cũng như bảo quản tài sản chung của nhà trường.

2. Khó khăn

– Trường chưa có nhà đa năng và các công trình hỗ trợ hoạt động giáo dục, WC, ANTT, còn thiếu; các phòng học, phòng chức năng xuống cấp

– Các phòng học văn hoá, bộ môn hầu hết còn thiếu thiết bi, công nghệ hiện đại.

– Một số thiết bị, đồ dùng được cấp đã lâu nên cũ hỏng.

– Sân chơi, bãi tập của trường chưa đạt chuẩn, chưa có phòng đa năng, khu giáo dục ATGT, thiết bị vận động cho học sinh hoạt động vui chơi ngoài trời.

– Nguồn kinh phí được cấp của nhà trường hàng năm rất ít, chưa đảm bảo chi thường xuyên vì thế không thể cân đối để mua sắm bổ sung.

– Việc huy động xã hội hoá cũng phụ thuộc từ các mạnh thường quan ngoài địa bàn trường vì điều kiện kinh tế, xã hội của người dân trên địa bàn còn nhiều khó khăn.

HĐ11:

1. Thuận lợi:

– Đội ngũ giám sát, đánh giá chính là những thành viên trong nhà trường, trong đó nhân phụ trách thiết bị đóng vai trò chủ yếu,

– CB, GV và những người sử CSVS, thiết bị, công nghệ thực hiện giám sát, đánh giá những CSVC, thiết bị, công nghệ do mình trực tiếp sử dụng;

2. Khó khăn:

– Việc đánh giá sau giám sát đôi khi chưa sát với thực trạng CSVC, thiết bị và công nghệ do thiếu kinh nghiệm, kiến thức , kĩ năng chuyên sâu vì thế thường đánh giá theo chủ quan;

– Trường chưa có PHT phụ trách về CSVC, cán bộ thư viện, tiết bị là một GV phụ trách vì thế còn nhiều hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ về thư viện, thiết bị.

HĐ 12

Câu 1

1. Phân tích nội dung huy động và sử dụng các nguồn lực và cách thức phối hợp các bên liên quan trong huy động, sử dụng nguồn lực CSVC, TB&CN phục vụ dạy học, giáo dục học sinh để thực hiện CTGDPT 2018 ở trường Tiểu học

Công tác huy động và sử dụng các nguồn lực cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục ở trường tiểu học cần tập trung vào 2 nội dung trọng tâm: Huy động các nguồn lực để cải tạo sửa chữa các hạng mục cơ sở vật chất phục vụ dạy học, giáo dục ở trường tiểu học; huy động các nguồn lực để phát triển thiết bị và công nghệ phục vụ dạy học, giáo dục ở trường tiểu học

Huy động các nguồn lực cải tạo sửa chữa các hạng mục cơ sở vật chất phục vụ dạy học giáo dục trường tiểu học cần quan tâm: Cơ sở giáo dục tiểu học xây dựng kế hoạch huy động tài trợ cơ sở vật chất phục vụ dạy học giáo dục theo yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó chỉ rõ nội dung và địa chỉ đầu tư phát triển các hạng mục cơ sở vật chất cần được ưu tiên đầu tư trọng điểm trong cải tạo sửa chữa hoặc xây mới. Huy động nguồn lực phát triển cơ sở vật chất phục vụ công tác nuôi dưỡng và chăm sóc học sinh bán trú; Huy động nguồn lực cơ sở vật chất cần thiết để phục vụ hoạt động trải nghiệm, nội dung giáo dục địa phương; huy động các nguồn lực để phát triển thiết bị và Công nghệ phục vụ dạy học giáo dục trường tiểu học cần quan tâm.

Ưu tiên trang bị cho dạy học lớp 1 là theo lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đảm bảo hệ thống thiết bị và công nghệ phục vụ dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; huy động các thiết bị giáo dục phục vụ hoạt động trải nghiệm theo yêu cầu của chương trình hoạt động trải nghiệm và nội dung giáo dục địa phương ở trường tiểu học; huy động thiết bị và công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học ứng dụng các công nghệ mới.

Để huy động và sử dụng nguồn lực cơ sở vật chất thiết bị và công nghệ trong dạy học giáo dục, trường tiểu học có thể thực hiện các cách thức phối hợp các bên liên quan như: thông qua văn bản, công văn giải trình đề nghị, thư ngỏ; gặp gỡ, họp trực tuyến trao đổi với các bên liên quan khác, họp phụ huynh, hội nghị tham vấn, kết nghĩa với các trường, doanh nghiệp, tổ chức quần chúng; tổ chức hình thành liên doanh liên kết với các tổ chức trong nước và ngoài nước; đầu tư nuôi dưỡng các nguồn thu, cho thuê mướn cơ sở, địa điểm; các hình thức khác nhau như truyền thông tuyên truyền qua đài phát thanh, truyền hình, mạng xã hội, các bên liên quan trong huy động và sử dụng các nguồn lực cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục ở trường tiểu học bao gồm: chính quyền uỷ ban nhân dân các cấp và các cơ quan ban ngành chức năng, cơ quan quản lý giáo dục các cấp, phòng Giáo dục và Đào tạo, gia đình, cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh, các tổ chức quốc tế, đội ngũ trí thức, việt kiều, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, doanh nghiệp và cá nhân. Hợp tác với các cơ sở giáo dục khác, các nguồn lực khác, hội Cựu giáo chức hội học sinh để phát động xây dựng quỹ từ thiện, quỹ khuyến học, quỹ học sinh nghèo vượt khó

2. Liên hệ trường đang công tác

Về CSVC: Do kinh phí chi thường xuyên hàng năm được cấp rất ít nên việc sửa chữa, xây mới bổ sung đều đề nghị lên cấp trên đầu tư; với những hạng mục nhỏ nhà trường huy động CB, GV, HS cùng tham gia thực hiện đóng góp và trực tiếp thực hiện.

Về máy móc, thiết bị: Trong những năm qua nhà trường chủ yếu thực hiện huy động các nguồn lực về đầu tư theo hình thức chìa khóa trao tay: hệ thống lọc nước uống, thiết bị vận động.

Về hỗ trợ HS khó khăn: Đối với HS không có khả năng tham gia BHYT thì vận động mạnh thường quân mua cho; về cơm trưa cũng nhờ sự giúp đỡ cung cấp 120 xuất cơm từ thiện/ ngày, vận động quần áo,…

Phối hợp các cấp chính quyền, phòng GD&ĐT, Ban đại diện cha mẹ học sinh để rà soát kiến nghị UBND huyện đầu tư các hạng mục CSVC, thiết bị và công nghệ còn thiếu phục vụ thực hiện chương trình GDPT 2018.

Câu 2:

Quy trình quản lý, huy động và sử dụng các nguồn lực cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học giáo, dục học sinh ở trường tiểu học được khái quát bao gồm 3 giai đoạn: giai đoạn vận động nguồn lực, giai đoạn tiếp nhận nguồn lực, giai đoạn sử dụng nguồn lực.

Giai đoạn vận động nguồn lực: Trường tiểu học xây dựng kế hoạch vận động tài trợ báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ trong vòng 15 ngày, không đúng quy trình, quy định, không công khai minh bạch phải yêu cầu cơ sở giáo dục dừng triển khai.

Giai đoạn tiếp nhận nguồn lực: Trường tiểu học thành lập tổ tiếp nhận tài trợ, thành lập bao gồm thủ trưởng cơ sở giáo dục, tổ trưởng, kế toán trưởng, Ban đại diện cha mẹ học sinh, đại diện của cộng đồng dân cư trên địa bàn (nếu có). Tổ tiếp nhận phổ biến các thông tin về hoạt động tài trợ, tổ chức tiếp nhận, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật đối với khoản tài trợ bằng hiện vật và khoản tài trợ phi vật chất

Giai đoạn sử dụng nguồn lực: Trường tiểu học lập kế hoạch sử dụng tài trợ và công khai kế hoạch sử dụng tài trợ trước thì tổ chức thực hiện ít nhất 15 ngày. Tổ chức thực hiện kế hoạch tuân thủ đúng mục đích đã đề ra, đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn định mức quy định, tuân thủ các quy định hiện hành, lập báo cáo quyết toán giá trị của khoản tài trợ phải được theo dõi và ghi chép trong sổ kế toán của cơ sở giáo dục theo quy định.

Leave a comment