Danh sách biểu mẫu đánh giá, phân loại, kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2020

0

Tổng hợp biểu mẫu đánh giá, phân loại, kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2020

Danh sách biểu mẫu đánh giá, phân loại, kiểm điểm và thi đua khen thưởng Đảng viên 2020 là hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Tư pháp, các đơn vị khác có thể sử dụng là cơ sở để thực hiện đối với đơn vị mình.

Bản kiểm điểm Đảng viên năm 2020 của cán bộ quản lý, lãnh đạo

Mẫu quyết định xóa tên Đảng viên

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú

STT Mẫu số Tên biểu mẫu
1 Mẫu 01-HD Bản kiểm điểm Đảng viên
2 Mẫu 02-HD Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú
3 Mẫu 03-HD Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên năm 2017 (đối với các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở)
4 Mẫu 04-HD Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên năm 2017 (Đối với các chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp)
5 Mẫu 06-HD Danh sách đề nghị khen thưởng
6 Mẫu 07-HD Báo cáo thành tích tập thể (Dùng cho các tổ chức đảng đề nghị khen thưởng)
7 Mẫu 08-HD Báo cáo thành tích cá nhân (Dùng cho đảng viên được đề nghị khen thưởng)
8 Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên năm 2020
9 Biểu số 1-TCTW Báo cáo tăng giảm đảng viên năm 2020
10 Biểu số 2-TCTW Báo cáo đảng viên kết nạp mới năm 2020
11 Biểu số 8-TCTW Báo cáo khen thưởng đảng viên
12 Biểu số 9-TCTW Báo cáo đảng viên bị xử lý kỷ luật và đảng viên ra khỏi đảng

Leave a comment