Cực Kì Thích Em – Vương Quảng Duẫn

0

Tên bài hát: Cực kì thích em- Vương Quảng Duẫn

lyrics

Fāxìan nǐ yǒu yīdiǎn kě’ài

Xìao qǐlái yǎnjīng hùi bìan wān

Nào qǐlái shénme dōu bùguǎn

Chī qǐlái néng chī yī dà wǎn

Màiméng de yàngzi hǎo guāi

Shùijìao qían yào shuō shēng wǎn’ān

Yào yīqǐ nǔlì bù tōulǎn

Yǒu měinǚ jué bù zhǔn tōu kàn

Líaotiān shí jué bù zhǔn xían fán

Yào měitiān zhǔnbèi zǎocān

Wǒ hǎo xǐhuān nǐ wu~

Ài nǐ wu~

Nǐ shì shàngdì sòng gěi wǒ de lǐwù

Wǒ xǐhuān nǐ de hútú

Rènxìng shuǎ kù

Zài yīqǐle jìu bùxiǎng jiéshù

Fāxìan nǐ yǒu yīdiǎn kě’ài

Xìao qǐlái yǎnjīng hùi bìan wān

Nào qǐlái shénme dōu bùguǎn

Chī qǐlái néng chī yī dà wǎn

Màiméng de yàngzi hǎo guāi

Shùijìao qían yào shuō shēng wǎn’ān

Yào yīqǐ nǔlì bù tōulǎn

Yǒu měinǚ jué bù zhǔn tōu kàn

Líaotiān shí jué bù zhǔn xían fán

Yào měitiān zhǔnbèi zǎocān

Wǒ hǎo xǐhuān nǐ wu~

Ài nǐ wu~

Nǐ shì shàngdì sòng gěi wǒ de lǐwù

Wǒ xǐhuān nǐ de hútú

Rènxìng shuǎ kù

Zài yīqǐle jìu bùxiǎng jiéshù

Wǒ hǎo xǐhuān nǐ wu~

Ài nǐ wu~

Nǐ shì shàngdì sòng gěi wǒ de lǐwù

Wǒ xǐhuān nǐ de hútú

Rènxìng shuǎ kù

Zài yīqǐle jìu bùxiǎng jiéshù

Zài yīqǐle jìu bùxiǎng jiéshù

 

Leave a comment