Công văn 3453/BGDĐT-GDTH

0

Ngày 08/09/2020, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 3453/BGDĐT-GDTH về tăng cường quản lý việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu:

  • Đối với tài liệu tham khảo, yêu cầu tuyệt đối không được ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo; phụ huynh, học sinh tự mua sắm theo nhu cầu thực tế và không bắt buộc; các trường phải cung cấp kịp thời và đầy đủ thông tin về tài liệu tham khảo sử dụng tại trường để học sinh và phụ huynh biết và lựa chọn.
  • Đối với sách giáo khoa, các trường thực hiện trang bị sách giáo khoa theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, đủ số lượng và kịp thời cho năm học 2020 – 2021.

Nội dung Công văn 3453/BGDĐT-GDTH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: 3453/BGDĐT-GDTH
V/v tăng cường qun lý vic trang bị sách giáo khoa và tài liu tham khảo trong các cơ s giáo dục phổ thông

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2020

Kính gửi:

– Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
– Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Tỉnh Bạc Liêu.

Nhằm tăng cường công tác quản lý và kịp thời khắc phục những tồn tại trong việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo tại các cơ sở giáo dục phổ thông phục vụ năm học 2020-2021. Bộ GDĐT yêu cầu Giám đốc các Sở GDĐT nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với sách giáo khoa, chỉđạo các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện việc trang bị sách giáo khoa theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, đủsố lượng và kịp thời cho năm học 2020 – 2021.

2. Đối với tài liệu tham khảo, thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 21/2014/BGDĐT ngày 07/7/2014 Quy định về việc quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sởgiáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và Điều lệ trường học, trong đó yêu cầu tuyệt đối không được ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo; phụ huynh, học sinh tự mua sắm theo nhu cầu thực tế và không bắt buộc; các cơ sở giáo dục phổ thông phải cung cấp kịp thời, đầy đủthông tin về tài liệu tham khảo sử dụng tại trường để học sinh và phụ huynh biết để lựa chọn.

3. Tiến hành tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sởgiáo dục phổ thông trong việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

4. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Tiểu học) trước ngày 20/9/2020.

Bộ GDĐT yêu cầu Giám đốc các Sở GDĐT nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Lưu VT, Vụ GDTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

Leave a comment