Bộ Giáo dục sửa đổi một loạt các mốc thời gian năm học 2019-2020

0

tailieuluat

Thay đổi khung thời gian năm học 2019-2020

Quyết định 736/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Bộ GD-ĐT sửa đổi khung kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020

Kết thúc học kỳ I trước ngày 20/1, hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ II trước ngày 11/7 và kết thúc năm học trước ngày 15/7;

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 31/7;

Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 15/8.

Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 4 như sau: Báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo tình hình chuẩn bị năm học và tình hình tổ chức khai giảng trước ngày 10/9; sơ kết học kỳ I trước ngày 30/1; tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học trước ngày 15/8.

Ngày 13/3/2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 736/QĐ-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018.

Theo quy định mới, thời gian hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ II trước ngày 11/7 và kết thúc năm học trước ngày 15/7 (quy định cũ tại Quyết định 2071/QĐ-BGDĐT là trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5 hằng năm).

Bên cạnh đó, thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) trước ngày 31/7 thay vì ngày 15/6. Đồng thời, hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 15/8 (thay vì trước 31/7 hằng năm).

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Khung kế hoạch thời gian năm học sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này áp dụng đối với năm học 2019-2020.

Quyết định này:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 514/QĐ-BGDĐT ngày 22/2.

Khung kế hoạch thời gian năm học sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này được áp dụng đối với năm học 2019-2020.

Xem thêm

  • Chính sách quan trọng có hiệu lực từ cuối tháng 3/2020
  • Tổng hợp các mức lãi suất ngân hàng từ 17/3/2020
  • Sổ tay hướng dẫn thực hiện cách ly vùng có dịch COVID-19
Leave a comment