Bộ đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2020 Tải nhiều

0

Nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2020, Bộ đề thi tiếng Anh lớp 5 kì 1 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh Unit 1 – 10 giúp các em ôn tập Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm cuối kì 1 lớp 5.

Xem thêm:

Ma trận đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2020 – 2021

Đề cương tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2020 – 2021

Bản quyền thuộc về TimDapAnnghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại.

Bộ đề kiểm tra tiếng Anh học kì 1 lớp 5 có đáp án

Quý thầy cô và các bậc phụ huynh click vào từng đường link để tham và download các đề thi kèm theo đáp án và file nghe.

Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 1 có file nghe năm 2020 – 2021

Bộ đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 1 có đáp án năm 2020

Bài tập tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 có đáp án

Bộ 12 đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2020 – 2021

Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2020

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Xem chi tiết tại: 

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2020 – 2021 số 2

Choose the correct word.

1. a. badminton b. bidmanton c. bodmintan d. badmontin
2. a. sncak b. sanck c. sneck d. snack
3. a. mertoal arts b. martial arts c. mirteal asrt d. murtieal urts
4. a. tannes b. tenois c. teenis d. tennis
5. a. writte b. writee c. wreite d. write
6. a. eat b. eit c. uat d. eut

Give the correct form of TO BE to complete the sentence.

1. Ladies and gentlemen. Here _______ the news.

2. Where ______ my jeans?

3. Further information_____________ available in the office.

4. The stairs ____ over there, Sir.

5. The furniture in our classroom_____________ uncomfortable.

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 có đáp án

Xem chi tiết tại:

Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2020 – 2021

I. Hãy chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D điền vào chỗ trống để hoàn thành câu.

1. I live _________42 Storn Road.

A. in

B. on

C. at

D. into

2. I always go shopping____ Monday morning

A. on

B. by

C. next

D. at

3. She’s talking to you . Please listen to ______

A. She

B. hers

C. her 

D. him

4. What_____ your friend? Was she at party?

A. time

B. about

C. did

D. was

5. How many _____are there on the ceiling?

A. clock

B. maps

C. lights

D. picture

Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 có đáp án

Xem chi tiết tại:

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2020 – 2021

I. Read and answer the questions.

Mai lives in the countryside with her grandparents. It’s an old and peaceful village. There are a lot of trees around her house. In the morning, Mai always has breakfast with her grandparents before she goes to school. Her classmates are friendly and kind. On summer holidays, Mai visits her uncle in the city. She stays in his house for 2 weeks.

1. Whom does Mai live with?

2. What is the village like?

3. How often does Mai have breakfast?

4. How are her classmates?

5. When does Mai go to the city?

II. Find the mistake and fix it.

1. She often goes swimming and sometimes cook dinner.

2. Mary goes to school in bus.

3. Where do you go last summer?

4. How often does you watch TV?

5. Where are you live?

Trên đây là Bộ đề thi học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh hay và chọn lọc. Mời các bạn tham khảo thêm Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,… được cập nhật liên tục trên Tìm Đáp Án.

Leave a comment