Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 CÓ ĐÁP ÁN (2)

0

Nếu bạn đang chuẩn bị cho kì thi học kỳ 2 thì đừng bỏ qua bộ sưu tập Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 có đáp án này nhé. Hi vọng rằng, thông qua việc giải trực tiếp các đề thi học kì 2 lớp 5 này, các bạn sẽ làm quen dần với cấu trúc đề thi, luyện giải nhiều các dạng bài tập và các câu hỏi lý thuyết. Chúc các bạn ôn thi thật hiệu quả và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới.

Lưu ý: Đáp án các đề thi được chúng tôi cập nhật trong file tải. Mời các bạn tải file về để check đáp án nhé.

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh số 1

PART I: LISTENING (20 minutes)

Question 1: Listen and number (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Question 2: Listen and match (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Question 3: Listen and tick Yes or No (1pt)

Yes

No

1. Does Mai do morning exercise?

2. Does she brush your teeth twice a day?

3. Does she eat fast food every day?

4. Does she always wash her hands before meals?

5. Does she play computer games every day?

Question 4: Listen and tick (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Question 5: Listen and write a word (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

PART II: READING AND WRITING (15 minutes)

Question 6: Look and read. Put a tick (√) or a cross (x) in the box. (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Question 7: Look and reorder to make the correct sentences (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Question 8: Look, read and tick Yes/ No (1pt)

How to stay healthy

Yes

No

a. You shouldn’t do morning exercise in the morning.

b. You should brush your teeth once a day.

c. You should wash your hands before and after meals.

d. You should take a shower twice a week.

e. You should eat a lot of fresh vegetable.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Question 9: Look and read. Choose the best words to complete the passage (1pt)

boat trip Pagoda Aquarium cable car Imperial

My summer vacation

Last summer, I had a holiday in Nha Trang, Hue and Quang Ninh with my parents. First, we went to Tri Nguyen (1)… Aquarium …… and visited Vinpearl Land in Nha Trang. Then, we stayed in Hue 2 days. In Hue, we visited Hue (2)…………………….. City and took a (3)………………. on Huong River. After that, we went to Quang Ninh. We rode a (4)…………….. to visit Dong (5)………. We had a great trip.

PART III: SPEAKING (5 minutes)

Question 10. (1pt)

1. Listen and repeat.

2. Point, ask and answer.

3. Listen and comment.

4. Interview.

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh số 2

I. Match: (2đ)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

II. Complete the sentence using “He/ She can/ can’t ………” (2đ)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

III. Fill in the blanks using cue words: (2đ)

(1) your (2) Thank (3) do (4) telephone (5) card (6) live

A: Where …… you live ?

B: I ……. in Hillsdale.

A: What’s ……….. address?

B: It is 16 North Street.

A: What’s your …………… number?

B: It is 798 – 2043.

A: Here’s your ……….

B: ……….. you.

IV. Circle and write (2đ)

1. Can ….. use chopsticks? Yes, she can.

a) I b) he c) she

2. Is there a bed in the bathroom?

a) Yes, it is b) No,it isn’t c) No,I don’t

3. What’s wrong, Andy? I can’t ……….. the bookshelf.

a) reach b) hear c) sit

4. Look at him! ……. can sing a song.

a) I b) He c) She

5. There is a lamp …………… the sofa.

a) next to b) under c) in

V. Word family: Can you read? (Using: – og, – in, – ed, – it, – un) (2đ)

1. The p…. is in the th…. f….

2. H…. the ball and s….. in the p…

3. The d….. and the frog are on the l….

4. It is f….. in the s….. I can r…..

5. Ted is in the r….. b……/.

THE END

Đề thi học kì 2 lớp 5 được tải nhiều nhất

Leave a comment