Bộ Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 5 Chương trình Let’s Go 2A năm học 2016 – 2017

0

Bộ Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 5 Chương trình Let’s Go 2A

Cùng tham khảo Bộ Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 5 Chương trình Let’s Go 2A để ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình thông qua việc tự giải các dạng đề thi được chúng tôi sưu tập. Từ đó, các em có thể tự tin chuẩn bị kiến thức cho kì thi sắp tới được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn.

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 trường tiểu học Kim An, Hà Nội năm 2014 – 2015

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 5 năm học 2015 – 2016 theo giáo trình Let’s Learn English 3

Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Nhật Quang, Hưng Yên năm học 2015 – 2016 có file nghe và đáp án

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 5 Đề 1

Bộ Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 5 Chương trình Let’s Go 2A

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 5 Đề 2

I) Khoanh tròn từ khác với ba từ kia:

1) Nurse Driver Window Cook

2) Marker Book Crayon Pencil

3) Hen Cat Lion Dog

4) Flowers Notebook Pen Eraser

5) Good bye Good morning Hi Good afternoon

II) Chọn một số ở cột A ứng với một chữ cái ở cột B:

A

B

Trả lời

A

B

1) Farmer

A) Bạn khỏe chứ?

1)

2) Police Officers

B) Những tài xế.

2)

3) Drivers

C) Cô ấy là đầu bếp à?

3)

4) Are they Nurses?

D) Anh ấy là một thầy giáo tốt.

4)

5) Is she a cook?

E) Bạn sao vậy?

5)

6) How are you?

F) Những cảnh sát.

6)

7) He is a good teacher.

G) Họ là những y tá phải không?

7)

8) What’s the matter?

H) Nông dân.

8)

III) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

1) Is she a nurse?

A. No, He isn’t B. No, She is not C. Yes, She isn’t

2) What is this?

A. They are pens B. It’s a student C. It’s a crayon

3) Good bye

A. Good morning B Thank you C. See you later

4) What are they?

A. They are book B. They’re pens C. It’s an orange

5) What’s the matter, Andy?

A. I’m sick B. I’m ten C. I’m a student

6) Are they doctors?

A. Yes, they are B. No, they are C. Yes, They is

IV) Đúng hay sai. Đúng điền Đ, sai điền S vào ô vuông, sửa câu sai thành câu đúng:

1) They’re students …………………………………………..

2) Is he a shopkeepers? …………………………………………..

3) She is my father …………………………………………..

4) Are they pencil case? …………………………………………..

Leave a comment