Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm học 2018 – 2019

0

Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán

Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2020 có đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết và hướng dẫn giải cho từng phần giúp các bạn học sinh nhằm củng cố lại kiến thức, nâng cao kỹ năng giải đề, biết cách phân bổ thời gian hợp lý khi làm bài để đạt được kết quả học tập cao, chuẩn bị cho bài thi học kì 1 lớp 6 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2020 bao gồm các đề thi mới nhất bao gồm 2 phần: Trắc nghiệm và tự luận giúp các em học sinh chuẩn bị cho bài thi cuối học 1, củng cố kỹ năng giải Toán toàn bộ chương trình học môn Toán trong chương trình học kì 1.

Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 mới nhất năm 2020

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2020 

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1. Khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

1. Số nào sau đây chia hết cho cả 2 và 3?

A. 32

B. 42

C. 52

D. 62

2. Số nào sau đây là ước chung của 24 và 30?

A. 8

B. 5

C. 4

D. 3

3. Kết quả sắp xếp các số -2; -3; -102; -99 theo thứ tự tăng dần là?

A. -2; -3; -99; -102

B. -102; -99; -2; -3

C. -102; -99; -3; -2

D. -99; -102; -2; -3

4. Số nguyên âm nhỏ nhất có ba chữ số là:

A. -789

B. -987

C. -123

D. -102

5. Cho tập hợp A = {3; 7}. Kí hiệu nào sau đây là đúng?

A. {3} ∈ A

B. {7} ∈A

C. {3} ⊂ A

D. 7 ⊂ A

6. Số nào sau đây là số nguyên tố?

A. 17

B. 9

C. 77

D. 57

7. Cho tập hợp A = {x ∈ Z | -2 x <3}. Số phần tử của tập hợp A là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

8. Kết quả của phép tính: (-2) + (-3) là:

A. -1

B. -5

C. 1

D. 5

Câu 2. Điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống của các câu sau:

1. Nếu mỗi số hạng của một tổng chia hết cho 6 thì tổng………….cho 6.

2. Nếu tổng của hai số không chia hết cho 5 và một trong hai số đó chia hết cho 5 thì số còn lại ……………… cho 5.

3. Nếu hiệu của hai số chia hết cho 7 và một trong hai số đó không chia hết cho 7 thì số còn lại ……………… cho 7.

4. Nếu +200 000đ biểu diễn số tiền có 200 000đ, thì -100 000đ biểu diễn…………….100 000đ.

Câu 3. Điền dấu “x” vào ô thích hợp:

Câu

Đúng

Sai

1. Nếu AB + BC = AC thì B là trung điểm của AC.

2. Nếu điển B nằm giữa hai điểm A và C và AB = AC thì B là trung điểm của AC.

3. ƯCLN(125; 150) = 25

4. (-13) – [(-18) + 9] = -40

 

 

II. Tự luận. (6 điểm)

Câu 1. (2đ) Thực hiện các phép tính:

a) 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 +17 + 18 + 19

b) 32.4 – [30 – (5 – 2) 2]

c) 120 ⋮ x ; 90 ⋮ x và 10 < x < 20.

Câu 2. (2đ) Tìm số nguyên x, biết:

a) -45 : (3x – 17) = 32

b) (2x – 8).(-2) = 24

c) 72 : (4x – 3 ) = 23

d) 2 (x+1) = 32

Câu 3. (2đ) Cho ba điểm M, N, O. Biết OM = 2,8cm; ON = 3,2cm; MN = 5,5cm. Chứng tỏ rằng:

a) Trong ba điểm M, N, O không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Ba điểm M, N, O không thẳng hàng

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán

Phần

Câu

Đáp án

Điểm

Trắc nghiệm

1

1. B

2. D

3. C

4. B

5. C

6. A

7. D

8. B

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

 

2

1. chia hết.

2. không chia hết.

3. không chia hết.

4. Số tiền nợ.

0,25

0,25

0,25

0,25

 

3

1. S

2. Đ

3. Đ

4. S

0,25

0,25

0,25

0,25

Tự

luận

1

a) = (11 + 19) + (12 + 18) + (13 + 17) + (14 + 16) + 15

= 30 + 30 + 30 +30 + 15 = 135

b) = 9.4 – (30 – 32) = 36 – (30 – 9) = 36 – 21 = 15

c) 120 ⋮ x ; 90 ⋮ x => x ∈ ƯC(120, 90)

90 = 2. 32.5; 120 = 23. 3. 5

=> ƯCLN(120, 90) = 2. 3. 5 = 30

=> ƯC(120, 90) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30}

Vì 10 < x < 20 nên x = 15.

 

0,5

 

0,5

 

 

0,5

 

0,5

 

2

a) -45: (3x – 17) = 9

(3x – 17) = (-45):9

3x – 17 = -5

3x = -5 + 17

3x = 12

x = 4

c) 72 : (4x – 3 ) = 23

72 : (4x – 3 ) = 23

(4x – 3 ) = 72 : 8

4x = 9 + 3

x = 3

b) (2x – 8). (-2) = 16

2x – 8 = 16:(-2)

2x – 8 = -8

2x = -8 + 8

2x = 0

x = 0

d) 2 (x+1) = 32

2 (x+1) = 32

2 (x+1) = 25

x + 1 = 5

x = 4

 

 

 

0,5

 

 

0,5

 

 

0,5

 

 

0,5

 

3

a) Ta có MO + ON = 2,8 + 3,2 = 5cm mà MN = 5,5cm

Suy ra MO + ON MN, vậy điểm O không nằm giữa M và N.

Lí luận tương tự, ta có: MN + NO MO, vậy điểm N không nằm giữa M và O.

NM + MO NO, vậy điểm M không nằm giữa N và O.

b) Trong ba điểm M, N, O không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại, vậy ba điểm M, N, O không thẳng hàng.

 

0,5

 

 

 

0,5

 

1

Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 6 mới nhất

Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2020

Tham khảo đề ôn tập học kì 1 lớp 6

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Địa lý 6, Lịch sử 6 ….và các đề thi học kì 1 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 1 đạt kết quả cao.

Leave a comment