Au5 – Snowblind Feat. Tasha Baxter

0
[Verse 1]

I ‘m running away from my past I left behind

Tôi đang trốn chạy khỏi quá khứ mà tôi đã bỏ lại

I’ m looking for answers, but I ‘m blinded by the light

Tôi đang tìm câu trả lời nhưng bị mù quáng

I’ m lost in the music

Tôi lạc trôi trong âm nhạc

Can i stay here for the night?

Tôi có thể ở lại ban đêm không?

I promise I ‘ll be gone in the morning

Tôi hứa sẽ rời khỏi vào buổi sáng

Out of sight and out of mind

Xa mặt cách lòng

[Hook] Snowblind

Out of sight and out of mind

Xa mặt cách lòng

Snowblind

Out of sight and out of mind

Xa mặt cách lòng

[Chorus] Just for tonight, let your thoughts be free

Chỉ đêm nay thôi, hãy để ý nghĩ của bạn được tự do

Just for tonight, won’ t you come with me?

Chỉ đêm nay thôi, bạn sẽ đi với tôi chứ

Just for tonight, let the lines get blurred

Chỉ đêm nay thôi, hãy để những con đường trở nên mịt mù

Just for tonight!

Chỉ đêm nay thôi!

[Hook] Snowblind

Out of sight and out of mind

Xa mặt cách lòng

Just for tonight, come with me

Chỉ đêm nay thôi, hãy đi cùng tôi

Blindly

Mù quáng

[Verse 2]

You know when you keep running

Bạn biết khi bạn đang chạy

But your legs are standing still?

Nhưng đôi chân của bạn vẫn đứng yên

It ‘s like you’ re stuck in a nightmare

Cứ như bạn đang kẹt trong một giấc mộng

But you keep doing it for the thrill

Nhưng bạn vẫn làm điều đó trở nên hồi hộp

Well this is reality, you only live it once

Đây là thực tế, hãy sống vì nó một lần

So wake up from your dream

Vì vậy, hãy thoát khỏi giấc mơ của bạn

But just for tonight, let the lines get blurred

Chỉ đêm nay thôi, hãy để những con đường trở nên mịt mù

Let your thoughts be free

Hãy để những ý nghĩ của bạn được tự do

(Let your thoughts be free)

[Chorus] Just for tonight, let your thoughts be free

Chỉ đêm nay thôi, hãy để những ý nghĩ của bạn được tự do

Just for tonight, won’t you come with me?

Chỉ đêm nay thôi, bạn sẽ đi cùng tôi chứ?

Just for tonight, let the lines get blurred

Chỉ đêm nay thôi, hãy để những con đường trở nên mịt mù

Just for tonight

Chỉ đêm nay thôi

[Hook] Snowblind

Out of sight and out of mind

Xa mặt cách lòng

Snowblind

Out of sight and out of mind

Xa mặt cách lòng

=======================================

Leave a comment