Share Acc ✅ [Checked]

Mẫu hợp đồng ủy quyền

Hợp đồng ủy quyền là một dạng của hợp đồng dân sự, là văn bản thỏa thuận giữa các bên. Theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh…